Oferta

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną lub indywidualną pomoc przy konkretnej sprawie.

Pomoc prawna świadczona jest na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.


 • Prawo handlowe i gospodarcze

  • Bieżąca obsługa przedsiębiorców
  • Tworzenie, sprawdzanie i opiniowanie umów, regulaminów
  • Obrót nieruchomościami
  • Ochrona własności intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Windykacja należności
  • Służebność przesyłu

 • Prawo cywilne

  • Prawo zobowiązań
  • Prawo rzeczowe
  • Prawo spadkowe
  • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, w tym od ubezpieczycieli
  • Ochrona dóbr osobistych
  • Roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
  • Postępowania spadkowe
  • Podział majątku
  • Ochrona własności i posiadania
  • Postępowania egzekucyjne

 • Prawo rodzinne

  • Rozwody
  • Regulacja i przestrzeganie kontaktów
  • Alimenty
  • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

 • Prawo karne, wykroczeń, delikty dyscyplinarne

  • Obrona podejrzanego, oskarżonego i obwinionego
  • Reprezentacja pokrzywdzonego
  • Uczestnictwo w czynnościach zatrzymania
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie i pozbawienie wolności
  • Reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych

 • Prawo pracy

  • Reprezentacja pracownika albo pracodawcy w sporze sądowym
  • Przywrócenie pracownika do pracy lub odszkodowanie
  • Odpowiedzialność materialna pracownika
  • Mobbing

 • Prawo administracyjne

  • Postępowania przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi
  • Odwołania od decyzji administracyjnych
  • Skargi do sądów administracyjnych
  • Zaskarżenia decyzji w przedmiocie wypowiedzenia stawek czynszu za użytkowanie wieczyste